200 – 275 кВА-н Модулийн Акустик КАЕ Бүхээгтэй Генераторууд

FG Wilson-ы тоос шороо, борооны бүрэн хамгаалалттай дуу намсгасан бүхээгтэй бүх генераторууд нь манай мэргэшсэн акустик инженерүүдийн тасралтгүй судалгаа, хөгжүүлэлтийн үр дүн юм.

КАЕ бүхээг нь ЕХ-ны дуу чимээний стандарт хангах шаардлагагүй бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулахад зориулагдсан.