24 – 220 кВА-н Модулийн Акустик КАЕ Бүхээгтэй Генератор

Ухаалаг гайхалтай загвартай 24 - 220 кВА бүхээгтэй генератор нь төрөл бүрийн хэрэгцээ шаардлагад нийцдэг. Маш удаан эдэлгээтэй бүхээг нь зэвэрдэггүй ба ашиглалтын гэмтэлийг тэсвэрлэхээр бүтээгдсэн байдаг.

FG Wilson-ы тоос шороо, борооны бүрэн хамгаалалттай, дуу намсгасан бүхээгтэй бүх генераторууд нь манай мэргэшсэн акустик инженерүүдийн тасралтгүй судалгаа, хөгжүүлэлтийн үр дүн юм. Эдгээр бүхээгүүд нь 2006 оны 1 сарын 3-нд хүчин төгөлдөр болсон 2000/14/EC Европын Холбооны Стандартыг 2-р түвшинг хангасан.